กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

ดาวน์โหลด :

    แบบฟอร์ม 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

    แบบฟอร์ม 2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

    แบบฟอร์ม 3.โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

    แบบฟอร์ม 4.โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

    แบบฟอร์ม 5.โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

    แบบฟอร์ม 6.โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

    แบบฟอร์ม 7.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

    แบบฟอร์ม 8.โครงการพัฒนานวัตกรการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน