กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

ปณิธาน / ปรัชญา (Philosophy)

นโยบายคือแก่น แผนคือหลัก สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร และดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์

 

พันธกิจ ( Mission )

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัย

  2. สนับสนุนและส่งเสริมเกี่ยวกับการทำวิจัยมหาวิทยาลัย จัดวางระบบสารสนเทศ รวมทั้ง ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการศึกษา แผนพัฒนา การศึกษา แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำโครงการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งพัฒนาระบบ การงบประมาณแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

  5. ติดตามประเมินโครงการ แผนงานและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ

  6. วิเคราะห์และนำเสนอโครงการจัดตั้ง และปรับปรุงส่วนราชการ การเสนอขออัตรากำลัง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย

  7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย

  8. ดำเนินการวางระบบและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดีขึ้น ดำเนินการตรวจสอบและคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และนำมาปรับปรุงงานตามภารกิจให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

  9. ส่งเสริมการนำข้อมูลสารสนเทศและผลจากกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาออกเผยแพร่ ต่อประชาคม เพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  10. ประสานความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  11. ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อย่างเคร่งครัด

 

เป้าประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นระบบ

2. เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัย

3. เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในด้านแผนงาน งบประมาณบุคลากร และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ

4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงระดับความสัมฤทธิ์ผล หรืออุปสรรคและปัญหาการดำเนินงาน นำไปสู่แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

5. พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานและมีการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบติดตามผลได้และบังเกิดต่อความคุ้มค่าแก่การใช้จ่าย

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

9. สนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในการติดสินใจทั้งในระดับนโยบายและภาคปฏิบัติ

10. พัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ

11. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ

12. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546