กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

                            กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงได้แบ่งโครงสร้างขององค์กรเป็น 1 สำนัก 1 คณะ โดยแบ่งได้เป็นสำนักงานอธิการบดี และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริหารพื้นฐานด้านต่างๆ มีหน้าที่ควบคุมประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังมีกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานในการดูและการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย

                            กองนโยบายและแผน ซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดีและถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสารจัดทำแผนมหาวิทยาลัยกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนการจัดการ ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาการบริหาร ตลอดจนการตัดสินใจการดำเนินงาน กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานและจัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยำหนดไว้ กองนโยบายและแผนยังทำหน้าที่กำกับดูแลงานของแผนและประสานการวางแผนการจัดทำแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายติดตามและประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ แผนกำลังคน มีการพัฒนาทิศทางทางการศึกษาทบทวนและปรับแผนเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดการ และการจัดสรรทรัพยากร การจัดทำแม่บทด้านกายภาพและผังเฉพาะให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

                            ปัจจุบันกองนโยบายบายและแผนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน กองนโยบายและแผนจึงมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และตอบสนองนโยบาย พันธกิจในด้านการดำเนินงานด้วย แต่ทั้งนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ยังคงมีจุดยืนที่โดดเด่น คือการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ให้โอกาส และเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาครูให้สามารถร่วมกันปฏิรูปการศึกษาของชาติกับหน่วยการจัดการศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผล