กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลีนิคเทคโนโลยี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ, รศ. ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะผู้บริหารจังหวัด ศรีสะเกษและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ดนุช กล่าวว่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ในวันนี้ กระทรวง อว. ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดูแลโครงการ U2T for BCG โดยตรง เข้ามาลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการใน จ.ศรีสะเกษ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สอบถามความต้องการจากผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการแก้ไขให้ตรงประเด็น เกิดการต่อยอดให้เกิดผู้ประกอบการมืออาชีพของแต่ละตำบล ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษได้เกิดองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายช่องทางการค้าขายให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครายใหม่มากขึ้น เกิดเป็นรายได้ให้ชุมชนต่อไป ด้าน รศ.ดร.ประกาศิต กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า โครงการ U2T for BCG เป็นโครงการโดยกระทรวง อว. ที่มุ่งช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ เกิดความเข้มแข็งผ่านการใช้ทรัพยากร ของมหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาพื้นที่ชุมชน ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป ภายในงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG มีการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ U2T for BCG ในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเวทีรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่ดูแลโครงการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ ดร.ดนุช ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางระบบออนไลน์กับกิจกรรม"U2T Live เปิด Shop" ขยายโอกาส และเปิดช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ เกิดกลุ่มผู้บริโภครายใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน