กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 อาคารศรีพฤทธาลัยสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้