กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

       

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา พืช สัตว์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตัวรองในพื้นที่ โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลาง ก่อให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่น