กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

ยินดีต้อนรับ

 
 
images/sskru/241066/395716126_746120694200048_4337607278941227237_n.jpg
images/sskru/241066/392938523_746120170866767_5666541823360921476_n.jpg
images/sskru/241066/395665348_746120284200089_4660628846134024885_n.jpg
images/sskru/241066/392939126_746120217533429_5515184621639665114_n.jpg
previous arrow
next arrow
 

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ